Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Tuszów Narodowy
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Rejestry  / Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Lp.

Nazwa lub imię
i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy Numer REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego Liczba miejsc
w żłobku lub klubie dziecięcym
Data i numer wpisu
1 Niepubliczny Żłobek Wesoły Bobas Anna Stypa 817 198 7997 368557447 Grochowe 72
39-332 Tuszów Narodowy
15 1/2017
15-11-2017


Zasady wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Zgodnie z ustawą żłobkową, każda jednostka organizacyjna, osoba fizyczna czy osoba prawna, która chce prowadzić na terenie Gminy Tuszów Narodowy żłobek lub klub dziecięcy, zanim rozpocznie działalność, musi ją najpierw wpisać do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Tuszów Narodowy.

Aby uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, należy złożyć pisemny lub elektroniczny wniosek.

Do wniosku dołącza się:
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;
2) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;
3) oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;
4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
5) zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki;
6) dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka (do wglądu);
7) w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu);
8) dowód dokonania opłaty (do wglądu lub dołączona do wniosku kopia).

Przed dokonaniem wpisu do rejestru pracownicy Urzędu Gminy w Tuszowie Narodowym dokonają wizytacji lokalu, aby ustalić, czy żłobek lub klub dziecięcy zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. W trakcie wizytacji lokalu pracownicy ww. urzędu będą wymagać od wnioskodawcy przedstawienia do wglądu opinii komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Po dokonaniu wpisu do rejestru - wnioskodawca otrzyma zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Od tego momentu podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadzór sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. Czynności nadzorcze mogą być również prowadzone poza planem nadzoru.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Tuszowie Narodowym
Tuszów Narodowy 225
39-332 Tuszów Narodowy

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych nastąpi w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych będzie podlegał opłacie. Jej wysokość ustaliła Rada Gminy Tuszów Narodowy i wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Dowód zapłaty należnej opłaty należy załączyć do wniosku.

Wójt Gminy Tuszów Narodowy wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, zawierające następujące dane:
- nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
- datę i numer wpisu do rejestru;
- formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
- nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
- miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli:
- podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku:
- złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
- nie usunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.data wytworzenia2017-11-14
data udostępnienia2017-11-14
sporządzone przez
opublikowane przezŁukasz Furtek
ilość odwiedzin636
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Tuszów Narodowy, Tuszów Narodowy 225 , 39-332 Tuszów Narodowy, tel.: (4817) 7743720, fax: (4817) 7743721, gmina@tuszownarodowy.pl, www.tuszownarodowy.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@