Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tuszów Narodowy
Menu góra
Strona startowa Prawo Uchwały Rady Gminy VII Kadencja 2014 - 2018 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2015, bieżące, menu 132 - BIP - Urząd Gminy Tuszów Narodowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015

2015

 

Sesja Nr X z dnia 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr X/84/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego

Uchwała Nr X/83/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszów Narodowy na lata 2016 - 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/83/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2015 roku - Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/83/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2015 roku -Przedsięwzięcia WPF

Objaśnienia do Uchwały Nr X/83/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr X/82/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżety Gminy Tuszów Narodowy na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/82/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2015 roku - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/82/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2015 roku - Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2016 r.

Uchwała Nr X/81/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszów Narodowy na lata 2015 - 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/81/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2015 roku - Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/81/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2015 roku -Przedsięwzięcie WPF

Objaśnienia do Uchwały Nr X/81/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr X/80/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2015 r.

Uchwała Nr X/79/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Mielec, w miejscowości Sarnów

Uchwała Nr X/78/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 184, położonej w obrębie Sarnów

Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Tuszów Narodowy

Uchwała Nr X/76/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/76/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2015 roku - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/76/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2015 roku - Harmonogram zadaniowy planowanych kosztów na 2016 rok w ramach GPPiRPAiPN

 

Sesja Nr IX z dnia 26 listopada 2015 roku

Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2015 r.

Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Tuszów Narodowy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/74/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/74/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku - Oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkaniu osoby zameldowanej

Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tuszów Narodowy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuszów Narodowy

Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/69/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku - Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/69/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku - Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/69/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku - Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/68/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku - Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/68/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku - Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/68/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku - Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/68/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IPN-1)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/68/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku - Informacja w sprawie podatku rolnego (IPR-1)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/68/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku - Informacja w sprawie podatku leśnego (IPL-1)

Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2016

Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2016

Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016

Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Tuszów Narodowy

Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tuszów Narodowy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Załącznik do Uchwały Nr IX/63/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku - Program współpracy Gminy Tuszów Narodowy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016

Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w Tuszowie Narodowym, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie sprzedaży mienia komunalnego we wsi Dębiaki, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 dla Gminy Tuszów Narodowy

Załącznik do Uchwały Nr IX/60/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

 

 Sesja Nr VIII z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszów Narodowy na lata 2015-2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 28 sierpnia 2015 roku - Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 28 sierpnia 2015 roku - Przedsięwzięcia WPF

Objaśnienia do Uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2015 r.

Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016 - 2019

Załącznik do Uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 28 sierpnia 2015 roku - Protokół z obliczenia głosów oddanych w wyborach na ławników kadencji 2016 - 2019 sporządzony na sesji Rady Gminy w Tuszowie Narodowym w dniu 28 sierpnia 2015 r.

 

Sesja Nr VII z dnia 29 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego

Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszów Narodowy na lata 2015-2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/54/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 czerwca 2015 roku - Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/54/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 czerwca 2015 roku - Przedsięwzięcia WPF

Objaśnienia do Uchwały Nr VII/54/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2015 r.

Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tuszów Narodowy z tytułu wykonania budżetu za rok 2014

Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowej w Sarnowie

Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie sprzedaży mienia komunalnego we wsi Pluty, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej mienia komunalnego we wsi Dębiaki, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuszów Narodowy

Załącznik do Uchwały Nr VII/47/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 czerwca 2015 roku - Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuszów Narodowy

Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

 

Sesja Nr VI z dnia 21 kwietnia 2015 roku

Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Tuszów Narodowy, Hubertem Kardysiem

Załącznik do Uchwały Nr VI/45/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 21 kwietnia 2015 roku - Uzasadnienie

Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2015 r.

Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/39/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2015 r.

Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Tuszów Narodowy do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Tuszów Narodowy na lata 2013 - 2015

Załącznik do Uchwały Nr VI/41/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 21 kwietnia 2015 roku - Program Aktywności Lokalnej Gminy Tuszów Narodowy na lata 2013 - 2015

 

Sesja Nr V z dnia 17 marca 2015 roku

Uchwała Nr V/40/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/20/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy na rok 2015

Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2015 r.

Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/30/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 luty 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejspiej - "Rozbudowa infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy"

Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej mienia komunalnego we wsi Tuszów Narodowy, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej mienia komunalnego we wsi Tuszów Narodowy, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 17 marca 2015 roku - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2015 rok

Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Tuszów Narodowy jako członka zwyczajnego do Lokalnej Grupy Działania LASOVIA

Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie wystąpienia Gminy Tuszów Narodowy z Lokalnej Grupy Działania o nazwie "Stowarzyszenie Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika - Nauka - Tradycja PROWENT Lokalna Grupa Działania w Mielcu"

Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Tuszów Narodowy na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 17 marca 2015 roku - Program osłonowy dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Tuszów Narodowy na 2015 rok

 

Sesja Nr IV z dnia 13 lutego 2015 roku

Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr III/20/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy na rok 2015

Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - "Rozbudowa infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy"

Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2015 r.

Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomiści, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej mienia komunalnego we wsi Pluty, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej mienia komunalnego we wsi Pluty, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie sprzedaży mienia komunalnego we wsi Pluty, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz poblicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Tuszów Narodowy na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuszów Narodowy na rok 2015

 

Metryka

sporządzono
2015-03-19 przez
udostępniono
2015-03-19 00:00 przez Łukasz Furtek
zmodyfikowano
2016-04-26 10:34 przez Furtek Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1951
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.